Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
佛子        Phật tử    enfants de bouddha    Son of Buddha    buddha-putra
眾生受佛戒故稱佛子,以必當作佛故也。又為菩薩之通名,以其依佛之聖教而生聖道故也,又以紹繼佛種使不斷絕故也。又總稱一切眾生,以悉具佛性故也。梵網經下曰:「眾生受佛戒,即入諸佛位。位同大覺已,真是諸佛子。」法華經譬喻品曰:「今日乃知真是佛子,從佛口生,從法化生,得佛法分。」佛地論一曰:「由佛教力被聖道生故名佛子。(中略)能紹佛種,不令斷絕,故名佛子。」嘉祥法華疏四曰:「大機既發有紹繼之能,為佛子義。」法華文句九曰:「一切眾生,皆有三種性,得佛性,即是佛子。故云其中眾生悉是吾子。」㘝(職名)元時封僧之號。