Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
布施         Bố thÝ    Le don    donation    Dāna
梵語曰檀那Dāna,譯為布施。以福利施與人也。所施雖有種種,而以施與財物為本義。得大富樂之果。周語曰:「享祀時至,布施優裕。」文子自然篇曰:「為惠者布施也。」莊子外物篇曰:「生不布施,死何含珠為。」荀子哀公篇曰:「富有天下而無怨財,布施天下而不病貧。」韓非顯學篇曰:「上徵斂於富人,而布施於貧家,是奪力儉而與侈墮也。」淮南子道應訓曰:「不義得之,又不能布施,患必至矣。」又齊俗訓曰:「為義者,布施而德。」論衡定賢篇曰:「使穀食如水火,雖貪吝之人,越境而布施矣。」法界次第曰:「檀那秦言布施。」無量壽經曰:「布恩施惠。」大乘義章十一曰:「言布施者,以己財事分布與他,名之為布,惙己惠人目之為施。」維摩經佛國品曰:「布施是菩薩淨土。」