Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
種智        Chủng trÝ        all-inclusive wisdom; universal wisdom    sarvathā-j˝āna
佛之一切種智也。佛智知一切種種之法,名為一切種智。智度論二十七曰:「一切種智是佛事,聲聞辟支佛,但有總一切智,無有一切種智。」輔行一曰:「覺者大明也,曉也,直也。今亦如是,十號具足,種智圓明也。」