Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
七寶        Thất bảo     Sept bijoux, trésors    Seven jewels, tresors    Sapta ratnāni
金 (suvaṇṇa/ suvarṇa), 銀 (rūpīya/ rūpya), 琉 璃 (veluriya/ vaiḍurya), 頗梨 (phalika / sphaṭika), 硨 磲 (masāragalla/ musāragalva), 赤 珠 (lohitanka/ lohitamukæika), 瑪 瑙 (asama/ aśmagarbha).