Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
無餘涅槃        V˘ dư niết bÓn    Nirvāṇa sans reliquat    Nirvāṇa without remainder    Nirupadhiśeṣa-nirvāṇa
為「有餘涅槃」之對稱。四種涅槃之一,九諦之一。新譯為「無餘依涅槃」。依,指依身,即人之身體。無餘依涅槃係指斷煩惱障,滅異熟苦果五蘊所成之身,而完全無所依處之涅槃。〔中阿含卷二「七車經」、大毘婆沙論卷三十二、大智度論卷三十一、瑜伽師地論卷十三、卷二十一、卷八十六、成唯識論卷十〕