Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
業因        Nghiệp nhân        deed as cause    karma-hetu
有二義:(一)業即因,以業爲招感未來果報之因。又作因業。成唯識論述記卷八本(大四三‧五二一中):「業,苦本故,唯是因也。」(二)業之因,能令業生長之因。北本大般涅槃經卷三十七(大一二‧五八五中):「業因者,即無明、觸。因無明、觸,眾生求有。求有因緣,即是愛也。愛因緣故,造作身、口、意業。」此係自十二因緣以釋業因之義。又據瑜伽師地論卷八載,惡業之因有十二種,列舉如下:(1)貪,(2)瞋,(3)癡。以上三者均屬不善根。(4)由自力所造者,(5)由他力所造者,(6)由於受國王諸侯等強權者所驅迫,(7)愛味己物而生貪欲,(8)有所怖畏故造殺等業,(9)恐受傷害故行殺等業,(10)爲戲樂之故而行殺等事,(11)以殺生爲正法而行殺等事,(12)撥無因果而行殺等事。此外,善業之因,即三善根等一切反惡業之因均屬之。