Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
        Pháp    Dharma    Dharma    Dharma
<一>於佛典中,法之用例極多而語意不一,總括之,可類別爲任持自性、軌生物解二義。任持自性,意指能保持自體的自性(各自的本性)不改變;軌生物解,指能軌範人倫,令人產生對一定事物理解之根據。就任持自性之意義而言,法乃指具有自性之一切存在;就軌生物解之意義而言,法乃指認識之標準、規範、法則、道理、教理、教說、真理、善行等。 於色法、心法等一切諸法言之,法係指所有之存在。同時,諸法又分爲有爲與無爲、善與不善、色與心、有漏與無漏、染與淨、世間與出世間、可見與不可見、心相應與心不相應等二法。又就諸法之分類而言,最常用以賅括諸法者有俱舍宗之五位七十五法、唯識宗之五位百法。 若就規範、教法等含意而言,佛典中常見之用語如:佛陀之教法,稱爲佛法、教法或正法,即泛指佛門中一切行爲之規範、教說。蓋真理爲普遍不變之真實道理,稱之爲法;闡說此真理者,即爲佛之教說。佛之教說以外的外道教法,稱爲邪法。又因聽聞佛法而獲得之喜悅,稱爲法喜、法悅。總括聚集佛法者,稱爲法聚、法蘊、法藏、法集、法寶藏。佛法之義理,稱爲法義。透視諸法性空緣起真理、觀察諸法者,稱法眼。同一法門系統者,猶如世俗之親友眷屬,稱爲法類、法眷;繼承者稱爲法子、法嗣、法弟、法孫;其相承次第,稱爲法脈、法系、法流、法統。述說佛法之經論文句,稱爲法文。諸法之自性,稱爲法性、法體;其自相則稱法相。佛法之威力、正法之力,稱爲法力。佛之自體,稱爲法身。佛法爲進入涅槃之門戶,稱爲法門;其中之教理旨趣,稱爲法味;受用此等法味,稱爲法樂;愛樂於其中,稱爲法愛。爲人宣說此等正法,稱爲法施。以正法教化世人,稱爲法化;蒙受教化之利益,稱爲法益、法利。又以正法能降伏煩惱之魔軍,故稱法劍。佛之說法,稱爲轉法輪;正法之規準、象徵,稱爲法印;佛之遺教,稱爲遺法。以佛法比喻闇夜燈火,稱爲法燈、法光、法炬。以其能滋潤一切生物,故以雨水爲譬喻,稱爲法雨、法水、法潤。又正法蒙受迫害,稱爲法難;聖教之滅盡,稱爲法滅。 此外,尚有法海、法山、法聲、法音、法鼓、法幢、法螺、法道、法雷、法鏡、法筵、法苑、法橋、法衣、法師、法會、法具、法名、法號、法主等名稱。〔雜阿含經卷三十一、中阿含卷二十八諸法本經、大品般若經卷四句義品、大乘入楞伽經卷五剎那品、大寶積經卷五十二、大智度論卷四十八〕 <二>於六境中,眼、耳、鼻、舌、身等前五識之對境各稱色、聲、香、味、觸;相對此五者,第六識(意識)所緣之對境,特稱爲法,或法處(梵 dharmāyatana)、法界(梵 dharma-dhātu)。〔大毘婆沙論卷七十三、俱舍論卷一、法蘊足論卷十處品〕 <三>因明用語。性質、屬性之意。於因明(論理學)中,宗(命題,即論證之主張)之賓詞(後陳)稱爲法,主詞(前陳)稱爲有法。此即依賓詞能顯示主詞所欲表白、界定之性質。〔因明論疏明燈抄卷二本、因明論疏瑞源記卷二〕