Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
無常        V˘ thường    Impermanent    Impermanent    Anitya
世間一切之法,生滅遷流,剎那不住,謂之無常。無常有二:一剎那無常,謂剎那剎那有生住異滅之變化也。二相續無常,謂一期相續之上有生住異滅之四相也。涅槃經一曰:「是身無常,念念不住,猶如電光暴水幻炎。」智度論二十三曰:「一切有為法無常者。新新生滅故。屬因緣故。」六祖壇經曰:「生死事大,無常迅速。」無常經曰:「未曾有一事不被無常吞。」㘝俗以為鬼名。陳裕詩曰:「一朝若也無常至,劍樹刀山不放伊。」