Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
A ma la thức      Conscience immaculÚe    Immaculate conscience    阿摩羅識    Amala-vij˝āna
Thức thanh tịnh v˘ cấu, cũng gọi lÓ thức thứ chÝn.
Amala cˇ nghĩa lÓ kh˘ng ˘ nhiễm, bạch tịnh, v˘ cấu, thanh tịnh. A-ma-la thức lÓ Thức thanh tịnh, v˘ cấu.