Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Tư đà hàm      Un retour        斯陀含    sakṛd-āgāmin
Quả vị thứ hai trong bốn quả Thánh, có nghĩa là 'một lần tái sinh'. Người tu tập đạt được quả vị này th́ chỉ c̣n một lần sinh tử nữa là chấm dứt ṿng luân hồi, cho nên quả này c̣n có tên là Nhất lai quả.
Người nào đang trên giai đoạn gần chứng quả này th́ gọi là Tư-đà-hàm hướng; c̣n người nào chứng được rồi th́ gọi là Tư-đà-hàm quả.
Người đă chứng được quả Dự lưu (Sơ quả, tức Tu-đà-hoàn) tiến thêm một bước nữa, đoạn trừ thêm từ một cho đến năm phần Tu hoặc ở Dục giới th́ gọi là Tư-đàm-hàm hướng (hướng tới quả Tư-đàm-hàm), hoặc là Nhất lai quả hướng (hướng đến quả Nhất lai); nếu đoạn trừ thêm sáu phần Tu hoặc ở Dục giới th́ chỉ c̣n một lần tái sinh ở cơi trời hoặc người nữa thôi là đoạn hết phiền năo, chứng nhập niết-bàn, từ đó về sau không c̣n tái sinh nữa, gọi là Tư-đàm-hàm quả, hay Nhất lai quả.
Kinh Tăng nhất A-hàm ghi: "Thế nào gọi Sa-môn kia như hoa phân-đà-lợi? Ở đây có một hạng người ba kết đă diệt; dâm, nộ, si mỏng, thành Tư-đà-hàm, trở lại đời này, dứt hết bờ khổ. Nếu người hơi chậm, trở lại đời này lần nữa, rồi dứt hết bờ khổ. Nếu dơng mănh, th́ ngay trong đời này dứt hết bờ khổ. Giống như hoa phân-đà-lợi sớm nở, chiều úa tàn. Đó gọi là Sa-môn như hoa phân-đà-lợi".