Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Tu đà hoàn              須陀洹    srota-āpanna, sotāpanna
Quả vị đầu tiên trong bốn quả vị Thánh, c̣n gọi là Sơ quả, Dự lưu quả, Nhập lưu quả, Thất lai quả.

Dự lưu hay Nhập lưu là dự phần vào ḍng dơi bậc Thánh hay gia nhập ḍng dơi của bậc Thánh.

Thất lai quả là vị Thánh đạt tới quả vị nầy, tâm thức c̣n có khả năng biểu hiện chất liệu sinh tử bảy lần ở trong Dục giới.

Quả vị này đạt được do thành tựu năm căn, đoạn trừ hoàn toàn ba hạ phần kiết sử.

Kinh Tạp A-hàm ghi: “Có năm căn. Những ǵ gọi là năm? Căn tín, căn tinh tấn, căn niệm, căn định, căn tuệ. Tỳ-kheo khéo quán sát như thật đối với năm căn này, người ấy đối với ba kết mà đoạn biến tri (đoạn trừ với nhận thức toàn diện) đó là thân kiến, giới thủ kiến và nghi. Đó gọi là Tu-đà-hoàn, không c̣n rơi vào pháp đường dữ, nhất định sẽ hướng thẳng đến Chánh giác, c̣n bảy lần qua lại trời, người, cuối cùng sẽ cứu cánh biên tế của khổ.”