Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Ngũ thượng phần kết              五上分結    paca ūrdhvabhāgiya-saṃyo-janani
Năm loại phiền no tồn tại ở Sắc giới v V sắc giới.
Kết l tn gọi khc của phiền no; phần l sai biệt, khc nhau, tức l để phn biệt trn v dưới, như ni thượng phần tức l thượng giới, l ci giới ở trn cao, m thượng giới gồm c hai ci đ l Sắc giới v V sắc giới, gọi chung l Thượng giới.
Ngũ thượng phần kết, gọi đủ l Ngũ thuận thượng phần kết, m gọi tắt l Ngũ thượng kết hay Ngũ thượng.
Cu-x luận, quyển 21, ghi: 'Thuận thượng phần c năm thứ: tham Sắc giới, tham V sắc giới, trạo cử, mạn, v minh, khiến cho chng sanh khng thể siu thot'.
1. Tham Sắc giới, gọi l Sắc i kết, tức l những phiền no do chng sanh tham đắm 5 thứ dục lạc (sắc, thanh, hương, vị, xc).
2. Tham V sắc giới, gọi l V sắc i kết, l những phiền no do tham đắm v vướng mắc trong cảnh giới thiền định ở ci V sắc giới.
3. Trạo kết, l phiền no do tm niệm của chng sanh dao động, khiến cho thiền định thối thất hoặc đnh mất.
4. Mạn kết, l phiền no do chng sanh tự cao, tự đại, cho mnh hơn người rồi lấn lướt, kiu mạn.
5. V minh kết, l phiền no do chng sanh si m, ngu muội, khng thấy được Thnh đế.
Theo Đại t-b-sa luận, 5 thượng phần kết ny phải nhờ tu tập mới c thể đoạn trừ được (tu sở đoạn).