Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Pḥng hộ căn môn              防護根門    indriya-saṃvara
Pḥng hộ căn môn, hay căn luật nghi, Skt. indriya-saṃvara, hay Pāli: indriyesu guttadvāro, «canh chừng cánh cửa nơi các giác quan.» Kinh ghi: «Vị tỳ-kheo ấy, khi nh́n thấy sắc, không nắm chặt các h́nh tướng (…), giữ ǵn giác quan con mắt, canh chừng nơi giác quan con mắt.» Pḥng hộ (Skt. saṃvara), Hán cũng dịch là luật nghi. Có ba loại luật nghi: căn luật nghi (Skt. indrya-saṃvara), pḥng hộ các giác quan; biệt giải thoát luật nghi (Skt. prātimokṣa-saṃvara), pḥng hộ bằng các điều học giới đă phát nguyện thọ; và vô lậu luật nghi (Skt. anāsravasaṃvara), pḥng hộ do chứng pháp vô lậu. Về bản chất, có ba loại luật nghi: 1. Biệt giải thoát luật nghi (prātimokṣa-saṃvara); 2. Tĩnh lự luật nghi (dhyānajasaṃvara),
năng lực pḥng hộ phát sanh do thiền định; 3. Vô lậu luật nghi (anāsrava-saṃvara), pḥng hộ tự nhiên v́ không c̣n phiền năo nhiễm ô.