Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Dị thục nhân              異熟因    vipāka-hetu
Nghiệp nhân đưa tới quả dị thục.
Câu-xá luận nói: ‘Duy chỉ các pháp thiện và bất thiện có nhân dị thục’.
Dị thục nhân, đó là các pháp bất thiện, và thiện hữu lậu, mà tự thể của chúng được bảo tồn, v́ trong tương lai chúng dẫn đến quả dị thục, đến t́nh trạng chín muồi.
Những ǵ là hữu lậu có tính thiện và bất thiện là dị thục nhân; c̣n những ǵ vô kư do năng lực yếu kém không thể đưa tới dị thục.