Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Biệt giải thot luật nghi v biểu              別解脫律儀無表    prātimokṣa-saṃvara
Nhờ sự xa lnh tội lỗi nơi thn, khẩu của ring từng giới m đạt được thể v biểu. Như đệ tử Phật nhờ thọ tr cc phẩm bậc giới luật, 5 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới, v.v m đạt được thể v biểu.