Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Diệu giác              妙覺    buddhâgrya
Một trong 52 giai vị tu hành của Bồ-tát Đại thừa.
C̣n gọi là Diệu giác địa.
Diệu giác là quả vị cứu cánh, giác và hạnh đă viên măn, tức Phật quả. Diệu giác chính là quả vị Phật.
Tu hành đến giai vị này th́ đă đoạn hết tất cả phiền năo, trí tuệ đă viên măn, giác ngộ được lư niết-bàn tuyệt diệu, hoàn toàn thoát khỏi bốn ma, thấy suốt mọi sự và lư, trong một niệm biết hiết mọi việc trong các cơi Phật.