Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Tu đạt              須達    Sudatta
Tên của cư sĩ Cấp cô độc.
Ông là một trưởng giả sống ở thành Xá vệ, nước Kiều tát la, thuộc Trung Ấn độ xưa. Ông từng làm quan Chủ tạng sử cho vua Ba tư nặc. Tên của ông có ư nghĩa là người ưa giúp đỡ, ưa bố thí, chăm sóc người neo đơn. Vốn là một thương gia giàu có, bản tính lại nhân từ, Tu đạt thường giúp đỡ những người nghèo khổ, đơn độc, cung cấp cho họ những thứ cần dùng, cho nên được dân chúng đặt cho một biệt danh là Cấp cô độc trưởng giả. Ông có 7 con trai và 2 con gái. Nhân hôn sự của đứa con trai thứ 7, Tu đạt đă đến ở lại thành Vương xá. Tại đây, ông được bạn bè dẫn đến tịnh xá Trúc lâm để bái yết đức Phật. Trong khi nghe Phật thuyết pháp, trong ḷng Tu đạt cảm giác đạt được sự không sợ hăi, từ đó phát sinh ḷng tin sâu xa, phát nguyện quy y theo Phật, thọ tŕ 5 giới, trở thành đệ tử tại gia của Phật. Sau đó, v́ muốn thỉnh cầu Phật đến giáo hoá cho dân chúng thành Xá vệ, ông đă thỉnh cầu đức Phật cho phép tôn giả Xá lợi phất cùng về quê để giúp ông kiến tạo tinh xá. Bấy giờ, Tu đạt t́m kiến khắp nước chỉ thấy khu vườn ngự uyển ở phía nam thành phố do thái tử Kỳ đà làm chủ là có đủ điều kiện để làm tinh xá, ông bèn t́m cách hỏi mua và đă mua được với giá trải vàng khắp cả khu vườn. Tịnh xá được xây dựng bao gồm hai lớp, nội viện gồm có 16 toà đại viện; ngoại viện gồm 60 pḥng tăng bao quanh đại viện, và đặt tên là Kỳ thọ Cấp cô độc viên. Đây là tu viện mà đức Phật đă an cư nhiều mùa hạ nhất.
Ngoài ra, Tu đạt c̣n khuyến khích cho cả gia tộc quy y theo Phật, cho nên trong gia đ́nh này pháp âm không bao giờ gián đoạn. Sau, ông mang trọng bệnh, tôn giả An nan, Xá lợi phất đến thăm bệnh và thuyết pháp cho ông nghe, ngay đó ông mạng chung, sinh lên cơi trời Đâu suất.
Để biết thêm cuộc đời ông cư sĩ này, xin mời đọc thêm Kinh Hiền ngu, Kinh Trung a hàm quyển 6, quyển 39, Kinh Tăng nhất hàm quyển 49, Kinh Tạp a hàm quyển 37...