Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Đn na      Don / Donateur - Dana    Donate    檀那    Dāna
Bố th. Cng dường. Cn gọi l Đn việt. Người bố th, người cng dường, tức Th chủ.
Người lm việc bố th, cng dường sẽ vượt qua biển ngho cng, nn Đn na cn gọi l Đn việt. Trong chữ Đn việt, th đn l tiếng Phạm của chữ đn na; việt l tiếng Hn, c nghĩa l vượt qua. Đn việt l nhờ bố th m vượt qua ngho khổ, đạt đến giải thot.
Sinh tm xả bỏ c thể diệt trừ được tnh bỏn sẻn, tham lam, gọi l Đn na.