Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Thế tn      Vnr du Monde    world-honored one    世尊    Lokanātha, Bhagavat
Tn hiệu của Phật. Do Phật c đầy đủ vạn đức nn được người đời tn trọng, suy tn Ngi l bậc cao qu giữa thế gian. Thế l thế gian, tn l tn qu. Thế tn l Bậc tn qu giữa thế gian; hay Bậc người đời tn qu.