Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Tứ hoằng thệ nguyện      quatre vux du bodhisattva     four great vows of bodhisattvahood    四弘誓願    
Bốn lời nguyện rộng lớn.
1. Chng sinh v số lượng, thệ nguyện đều độ khắp
2. Phiền no nhiều v lượng, thệ nguyện đều dứt trừ
3. Php mn v số kể, thệ nguyện đều học hết
4. Phật đạo khng g hơn, thệ nguyện sẽ chứng thnh (đạt được)