Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Bt-nh ba-la-mật          perfection of wisdom    般若波羅蜜    prajā-paramitā
Tr tuệ đến bờ kia, tức l đại tr tuệ của Bồ-tt, soi r thực tướng cc php, cng suốt bin tế của hết thảy tr tuệ, vượt bờ sống chết bn ny m qua đến bờ Niết-bn bn kia.