Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
A di đ ch      Mantra d'Amitabha    Amitabha mantra    阿彌陀咒    Amitābha mantra
L chn ngn của đức Phật A di đ. Cũng gọi l A di đ tm ch (thần ch được ni ra từ tm Từ Bi của Phật A di đ), Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ thần ch (thần ch bạt trừ tất cả mọi phiền no căn bản để chng sinh được vng sinh về Tịnh độ), V lượng thọ Như lai căn bản đ la ni (thần ch căn bản của đức Như lai V lượng thọ). Đ la ni căn bản biểu tỏ nội chứng, bản thệ, cng đức của V lượng thọ Như lai, c đủ cc cng đức khiến cho người tr tụng hiện đời ny được yn ổn, tội chướng tiu diệt, sau khi chết được sinh về ci Tịnh độ.