Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Ngạ quỷ      esprits affams    Hungry ghost    餓鬼     preta
Quỷ đi. L một trong 3 đường c, một trong 5 hay 6 đường m chng sinh sẽ đi đến tuỳ theo nghiệp của mnh đ tạo. Cn c tn l Quỷ đạo, Quỷ th, hay Ngạ quỷ đạo. Loi quỷ ny thường chịu khổ đi kht, do đời trước tạo nghiệp c, nhiều tham muốn.