Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Khng v bin xứ      Sphre de l'infini de l'espace    Sphere of the infinity of space    空無邊處    ksanantyatana
Tầng trời thứ nhất trong 4 tầng trời của ci V sắc. Chng sinh ở ci ny v nhm chn hnh sắc nn khng c sắc uẩn, chỉ c 4 uẩn thọ, tưởng, hnh, thức.