Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Khổ      Souffrance    Suffering - Unsatisfactoriness    苦    Duḥkha
Chn l thứ nhất của Tứ diệu đế ni về tnh chất của khổ như sau:
1. Sinh l khổ;
2. Gi l khổ;
3. Bệnh l khổ;
4. Chết l khổ;
5. Thương m phải xa l khổ (i biệt ly khổ);
6. Ght m phải gặp l khổ (on tắng hội khổ)
7. Khng đạt g mnh ưa thch l khổ (cầu bất đc khổ);
8. Mọi thứ dnh lu đến Ngũ uẩn l khổ (ngũ uẩn x thạnh khổ).